تبلیغات
Bodybuilding 7 - حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو
بدنسازی 7

حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

شنبه 8 شهریور 1393 04:49 ب.ظ

نویسنده : ARMAN ARYA
ارسال شده در: آموزش تصویری حرکات شکم و پهلو ،

%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88 %D8%AF%D9%85%D8%A8%D9%84 %D8%AA%DA%A9 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو
 

پیاده روی خوابیده%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87 %D8%B1%D9%88%DB%8C %D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

جمع کردن همزمان دست و پا

%D8%AC%D9%85%D8%B9 %DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86 %D9%87%D9%85%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 %D8%AF%D8%B3%D8%AA %D9%88 %D9%BE%D8%A7 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

چرخش شکم با وزنه روی زمین

%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4 %D8%B4%DA%A9%D9%85 %D8%A8%D8%A7 %D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87 %D8%B1%D9%88%DB%8C %D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

چرخش کمر با میله نشسته

%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4 %DA%A9%D9%85%D8%B1 %D8%A8%D8%A7 %D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87 %D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

زیر شکم آویزان از بارفیکس پا ۹۰ درجه

%D8%B2%DB%8C%D8%B1 %D8%B4%DA%A9%D9%85 %D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D8%B2 %D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C%DA%A9%D8%B3 %D9%BE%D8%A7 90 %D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

زیر شکم با پاهای ۹۰ درجه روی زمین

%D8%B2%DB%8C%D8%B1 %D8%B4%DA%A9%D9%85 %D8%A8%D8%A7 %D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C 90 %D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87 %D8%B1%D9%88%DB%8C %D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

زیر شکم روی پارالل

%D8%B2%DB%8C%D8%B1 %D8%B4%DA%A9%D9%85 %D8%B1%D9%88%DB%8C %D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

زیر شکم روی میز شیب دار

%D8%B2%DB%8C%D8%B1 %D8%B4%DA%A9%D9%85 %D8%B1%D9%88%DB%8C %D9%85%DB%8C%D8%B2 %D8%B4%DB%8C%D8%A8 %D8%AF%D8%A7%D8%B1 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

شکم روی میز شیب دار

%D8%B4%DA%A9%D9%85 %D8%B1%D9%88%DB%8C %D9%85%DB%8C%D8%B2 %D8%B4%DB%8C%D8%A8 %D8%AF%D8%A7%D8%B1 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

شکم نشسته با ماشین

%D8%B4%DA%A9%D9%85 %D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87 %D8%A8%D8%A7 %D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

شکم نیمه پا جمع روی توپ یا میز

%D8%B4%DA%A9%D9%85 %D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87 %D9%BE%D8%A7 %D8%AC%D9%85%D8%B9 %D8%B1%D9%88%DB%8C %D8%AA%D9%88%D9%BE %DB%8C%D8%A7 %D9%85%DB%8C%D8%B2 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

کشش پهلوها خوابیده

%DA%A9%D8%B4%D8%B4 %D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88 %D9%87%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

کشش همسترینگ خوابیده

%DA%A9%D8%B4%D8%B4 %D9%87%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF %D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87 حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

1409h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو 1410h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1411h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1412h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1413h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1414h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1415h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1416h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1417h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1418h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1419h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1420h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1421h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1422h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1423h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1424h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1425h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1426h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1427h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو

 

1428h حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلودیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: حرکات تصویری و متحرک شکم و پهلو ،
آخرین ویرایش: شنبه 8 شهریور 1393 04:51 ب.ظ